hotline vnpt

VNPT Hồ Chí Minh - Nhà cung cấp
dịch vụ di động, internet, truyền hình và giải pháp CNTT